Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden van Sign Framing versie 2022.
1.2 Verkoper: Sign Framing, gevestigd aan de Archimedesbaan 10, 3439 ME te Nieuwegein met KVK nummer: 30068630.
1.3 Koper: De wederpartij van Verkoper
1.4 Partijen: De Koper en Verkoper
1.5 Overeenkomst: Schriftelijk vastlegging van de verplichtingen van Partijen jegens elkaar die door beide zijn aanvaard.
1.6 Offerte: Een Schriftelijk uitgebracht aanbod van Verkoper tot het doen van levering, uitvoeren van Montage of Diensten.
1.7 Bevestiging: Een aanvaarding van Koper op de Offerte van Verkoper.<
1.8 Schriftelijk: Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd al dan niet via elektronische middelen.
1.9 Dienst(en): de door Verkoper uit te voeren werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.10 (het) Product: de door Verkoper te leveren zaak zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.11 Levering: de (af)levering van het Product.
1.12 Montage: Het geheel van de uit te voeren werkzaamheden om het Product gebruiksklaar in te kunnen zetten overeenkomstig het daartoe beoogde doel.
1.13 (de) Opdracht: Verzamelbegrip voor het Product, de Levering, de Montage of de Dienst.
1.14 Informatie: alle Schriftelijk vastgelegde en mondeling overgedragen kennis die volgens Verkoper van belang is voor de juiste uitvoering van een Opdracht.
Artikel 2: Toepassing
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Leveringen of Montage danwel uitvoering van Diensten door Verkoper.
2.2 Afwijken van deze Algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en Schriftelijk door Verkoper is bevestigd en een afwijkende bepaling is overeengekomen tussen Partijen.
2.3 Het overeenkomen van een afwijking van één of meerdere artikelen uit deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overig artikelen onverlet.
2.4 Deze Algemene voorwaarden gelden na aanvaarding door Koper ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.5 Het gestelde in de Overeenkomst prevaleert boven de Algemene voorwaarden in het geval van tegenstrijdigheden

Artikel 3: Informatieverstrekking
3.1 Koper mag van Verkoper verwachten dat deze ter zake deskundig is en noodzakelijke adviezen voor het gebruik van het Product verstrekt.
3.2 Door het verstrekken van een Bevestiging geeft Koper aan kennis te hebben over het gebruik van het Product van Verkoper en hier op verantwoorde wijze mee om te zullen gaan.
3.3 Onverantwoord gebruik van het Product of het niet opvolgen van de adviezen van Verkoper inzake het onderhoud of dagelijks gebruik van het product, zorgt voor het vervallen van garanties en mogelijkheden tot schadeloosstellingen.
3.4 Op verzoek van Verkoper dient Koper (additionele) informatie aan Verkoper te doen toekomen welke relevant is voor Levering, Montage of uitvoering van Diensten.
3.5 Indien blijkt dat de informatie onvolledig of incorrect is verbeurt Koper zijn aanspraak op garanties of schadeloosstellingen.
3.6 Koper vergoed schade aan derden als gevolg van het uitvoeren van een Opdracht door Verkoper waarbij door Koper is nagelaten om de Verkoper volledig te informeren of ter zake van belang zijnde informatie.
3.7 Koper vrijwaart Verkoper van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht door het verstrekken van de Bevestiging.

Artikel 4: Uitvoering van Opdracht
4.1 Verkoper voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2 Verkoper bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
4.3 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de Verkoper zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard.
4.4 Na Schriftelijk verzoek door Koper daartoe, kan Verkoper (indien deze daartoe bereid is) aanvangen met de uitvoering van de Opdracht nog voordat de Overeenkomst is bekrachtigd. Indien de Overeenkomst niet tot stand komt danwel is gekomen zal Koper de door Verkoper gemaakte kosten redelijkerwijs vergoeden
4.5 Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij.
4.6 Indien de Overeenkomst door Koper wordt opgezegd voordat de Opdracht is voltooid, is Koper verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden vermeerderd met 15% onkosten vergoeding over de reeds gemaakte kosten als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.
4.7 Indien Koper de Overeenkomst opzegt, dan laat Verkoper de (uitgevoerde) Diensten op een deugdelijke manier achter opdat een kundige derde partij de Diensten eventueel kan continueren. Op Verkoper rust niet de verplichting om de Diensten weer in de oorspronkelijke staat (voor afsluiten van de Overeenkomst) terug te brengen. Deze afronding van de Diensten geschiedt kosteloos waarna kwijting van de verplichtingen van Verkoper optreedt.
4.8 Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, zorgt Koper voor een werkomgeving die voldoet aan de geldende ARBO normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede aansluitingsmogelijkheden t.b.v. het uitvoeren van de opdracht. De kosten hiertoe zijn voor rekening van Koper. Indien relevante (veiligheids)voorzieningen niet worden getroffen dan is Verkoper gerechtigd geen uitvoering te geven aan de Opdracht (zonder dat ze in verzuim is) totdat deze maatregelen zijn getroffen.
4.9 De Verkoper behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de Koper in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Koper en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De Koper wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.10 De Koper is gehouden er zelf voor zorg te dragen dat er duplicaten van voor hem van belang zijnde Informatie is.
4.11 De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de Opdracht voortvloeiende (deel) resultaten samenhangen.

4.12 Indien een vergunning van welke aard dan ook nodig is voor de uitvoering van de Opdracht, dan zal de Koper hier (financieel) zorg voor dragen.

4.13 Verantwoordelijkheid voor de uit te voeren montagewerkzaamheden ligt bij de Koper. Eventuele kosten voor reparatie van schade voortvloeiend uit de montage zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Indien een oplevertermijn van de Opdracht is overeengekomen, dan dient deze in de Overeenkomst te worden opgenomen.
5.2 Indien een oplevertermijn is overeengekomen tussen Partijen en Koper verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de gewenste informatie ter beschikking te stellen, dan treden Partijen in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd overeen te komen.
5.3 Termijnen waarbinnen de Opdracht dient te worden afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen is.

Artikel 6: Levering
6.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen is voor de Levering de Incoterm 2020 EXW vanaf het adres van Verkoper van toepassing.
6.2 Indien Partijen overeenkomen dat Levering op grond van Incoterm 2020 DDP, adres Koper, geschiedt dan mag Verkoper hiertoe een separate kostenpost in de Overeenkomst opnemen of deze na Levering redelijkerwijs in rekening brengen.
6.3 Indien Levering gepaard gaat met Montage door Verkoper dan zal Incoterm 2020 DDP, adres Koper, van toepassing zijn en zullen er geen additionele kosten voor verzekering worden doorbelast.
6.4 Alle Producten blijven het eigendom van Verkoper totdat alle verplichtingen door Koper (inclusief eventuele incasso kosten en wettelijke rente) volledig zijn voldaan.

Artikel 7: Reclameren en Garantie
7.1 Verkoper garandeert dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en vrij is van gebreken alsmede geschikt is voor het doel waarvoor het Product is bestemd.
7.2 Indien Koper de Verkoper niet binnen 7 dagen na Levering in kennis heeft gesteld van de zienswijze dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt dan vervalt het recht om hierover te reclameren.
7.3 Reclameren schort de betalingsverplichting van de Koper niet op.
7.4 De garantietermijn is, tenzij expliciet anders bepaald in de Overeenkomst, 1 jaar en niet van toepassing voor onderdelen die bloot staan aan gebruikelijke slijtage of waarbij de adviezen van Verkoper niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Prijzen en betaling
8.1 Betaling door Koper aan Verkoper dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Indien Koper niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Koper van rechtswege in verzuim en is deze gehouden om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente vermeerderd met eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zoals gemaakt door Verkoper te vergoeden.
8.3 Indien Verkoper daarnaar verlangt dan kan deze een financiële zekerheidsstelling zoals een aan- of deelbetaling of vooruitbetaling vereisen. Indien Koper nalaat om de verlangde zekerheidsstelling uit te voeren dan is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8.4 Alle tarieven zijn in Euro exclusief btw en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.
9.2 De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Verkoper uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot tweemaal het bedrag van de uitvoering van de Opdracht.
9.3 Onder schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
9.4 Koper is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Verkoper heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Opdracht.
9.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren (waaronder mede informatieverstrekking wordt verstaan) door Koper.
9.6 Het bepaalde in dit Artikel heeft betrekking op alle (al dan niet in de Overeenkomst opgenomen) Opdrachten van Verkoper.

Artikel 10: Intellectueel eigendom / Overmacht / Nietigheid

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die reeds bestonden of ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht (waaronder inbegrepen alle tussenproducten zoals tekeningen) behoren volledig toe aan Verkoper.
10.2 Het is Koper uitdrukkelijk verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper rusten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3 Als Partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen of gezamenlijk te besluiten de Opdracht definitief te staken nadat redelijke gedeelten van de verplichtingen zijn voldaan.
10.4 Als enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig / niet geldig / niet afdwingbaar mocht zijn, dan laat dit de overige bepalingen onverlet.

Artikel 11: vertegenwoordiging
11.1 Het aangaan en/of het wijzigen van (toekomstige) Overeenkomst(en) mag vanuit de zijde van de Verkoper uitsluitend plaatsvinden door de bevoegd functionarissen zoals opgenomen in het KVK uittreksel van Verkoper. Indien de bevoegd functionaris de wijziging of Overeenkomst niet heeft bekrachtigd dan is ze niet geldig en kan Koper geen beroep doen op het gestelde in de betwiste Overeenkomst. Het geschil zal voor Verkoper verder als een kwestie tussen Koper en veroorzaker worden beschouwd waarin Verkoper geen partij meer zal zijn.
11.2 Koper zal bevoegd zijn om namens zichzelf, of als bevoegd functionaris van zijn organisatie of namens een derde organisatie te mogen optreden. Indien blijkt dat Koper daartoe niet bevoegd is en (on)bewust Verkoper een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegevens dan zal de schade die hieruit voortvloeit op Koper worden verhaald. Tevens zal aangifte gedaan kunnen worden door Verkoper.
11.3 Op eerste verzoek zal Koper aantoonbaar maken dat hij gerechtigd is de Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.
12.2  Indien Partijen kiezen voor beslechting van een geschil door een rechter dan wordt de rechter in het arrondissement waarin Verkoper is gevestigd als de bevoegde autoriteit aangewezen.

0
    Winkelwagen
    Je hebt geen product(en) in je winkelwagen.Vraag een offerte aan